Generalforsamling 2022


Nyheden er fra Frederikssund Oaks

Der afholdes Generalforsamling i OAKS, torsdag d. 24. februar 2022 kl. 19.00-21.00


Generalforsamlingen afholdes pt. i Oaks Klublokale (v. den nye svømmehal, Bonderupvej 2 3600 Frederikssund), men vi kan blive nødsaget til at lave det om til online, hvis Corona ikke tillader at vi mødes.

Hvis man har lyst til at stille op til de ledige poster i bestyrelsen, er man meget velkommen til at sende det på forhånd til formand@oaks.dk.

Regnskabet vil blive vist og uddelt til de fremmødte på generalforsamlingen, men kan også, på skriftlig foranledning, rekvireres hos formanden i perioden op til generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig form være formanden i hænde på formand@oaks.dk SENEST 7 dage før dens afholdelse (17. februar 2022).


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse

4. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab for perioden 01.01-31.12 2021 til godkendelse

5. 5.Kontingentfastsættelse

- der er i 2022 ingen kontingent stigninger, dog stiger DAFF licensen med 125 kr. årligt for football og 50 kr. årligt for cheer

6. Kasseren fremlægger budget for 2022

7. Behandling af indkomne forslag

8. Valg af formand i lige år.

- Julie Grelck ønsker at genopstille

9. Valg af kasserer i ulige år

- Anders Theisen er ikke på valg

10.

Valg af 5 menige medlemmer til bestyrelsen. Valget gælder for 1 år.

- Lena Skovgaard ønsker genvalg

- Nina Jensen ønsker ikke genvalg

- Morten Prühs ønsker genvalg

- Joakim Falk ønsker genvalg

- Benjamin Grass ønsker ikke genvalg

- Jonatan Gissel ønsker at stille op til Bestyrelsen

11. Valg af min. 2 og max. 3 suppleanter til bestyrelsen. Valget gælder for 1 år.

- Ønsker at stille op til posten som suppleanter:

- Kyler Wilson ønsker genvalg

-Tanja Schlein Andersen ønsker ikke genvalg

12. Valg af revisor. Valget gælder for 1 år

- Michael Brøndum ønsker ikke genvalg

- Albert Fosborg ønsker at stille op

13.Valg af revisor suppleant. Valget gælder for 1 år

- Emil Schnack ønsker genvalg

14. Eventuelt


Tak for i aften

Kilde: Frederikssund Oaks